Home » Historia Szkoły

Historia Szkoły

Jaźwiny – ta niewielka wieś w gminie Czarna, do 1900 roku nie posiadała szkoły. Zmieniło się to właśnie na początku nowego stulecia, gdy władze powiatowe zarządziły budowę szkoły. Niestety ludność miejscowa odmówiła, obawiając się ciężarów związanych z tą budową. Stanisław Ćwik (jedyny piśmienny w ówczesnym czasie) namówił Żyda Jankiela Blubnera, który prowadził kancelarię gminną, do napisania uchwały Rady Gminy, wyrażającej zgodę na podjęcie budowy szkoły. Wójt Józef Bartnik nieświadomie przypieczętował dokument i rozpoczęto kopanie fundamentów. Budynek został wzniesiony w 1902 roku.

Pierwszą nauczycielką była pani Józefa Miłość, która rozmiłowała mieszkańców Jaźwin w zdobywaniu wiedzy. W szkole do 1930 roku nauczał m.in. Jan Patyk, który przyczynił się do budowy Domu Ludowego, gdzie uczniowie realizowali zamiłowania teatralne, założył także Kółko Rolnicze oraz Koło Młodzieży Wiejskiej „Znicz”. Do czasu wybuchu II wojny światowej kierownictwo w swoich rękach trzymali kolejno Karol Wnęk (1910-1912), Andrzej Szybist (1913-1938) i Jan Domosławski (1938-1943). Od kwietnia 1945 roku kierownik miejscowej szkoły Jan Kośla przystąpił do odbudowy budynku szkolnego, zniszczonego w czasie działań wojennych. Tym razem ludność z pełnym zaangażowaniem, pod dyrygenturą sołtysa Stanisława Głowacza, wzięła się do pracy. Już 01.09.1945 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego 1945/46. Uczniowie zdobywali wiedzę w pięciu klasach. Do klasy VI i VII kierowano uczniów do szkoły zbiorczej w Czarnej. W latach 40-tych i 50-tych szkoła ciągle wzbogacała się w nowy sprzęt. Rok w rok pojawiały się wizytacje inspektorów i podinspektorów szkolnych.

Szkoła w Jaźwinach zaliczana była do rzędu przodujących w powiecie. Uczniowie poznawali Polskę poprzez udział w wycieczkach do Tarnowa, Krakowa a nawet Wrocławia czy Zakopanego. 14.08.1958 roku kierownikiem szkoły został Stanisław Tabasz. W latach 60-tych nastąpiła kolejna modernizacja budynku szkolnego. Część uczniów uczyła się w wydzierżawionych od Domu Ludowego dwóch salach, a część w szkole murowanej. Od grudnia 1961 roku działał kurs eksternistyczny z zakresu klasy 7. Przy tutejszej szkole zorganizowano także Uniwersytet Powszechny, który wzbudził duże zainteresowanie wśród społeczeństwa, o czym świadczyła wysoka frekwencja na wykładach. Od kwietnia 1963 roku do szkoły zawitała cywilizacja – pojawił się odbiornik telewizyjny, a w następnym roku szkoła otrzymała aparat filmowy, diaskop i filmy. Ale uczniowie nie spędzali całego czasu przed ekranem telewizyjnym, ponieważ działali także w kółku muzycznym i drużynie harcerskiej (założonej w 1964 roku). Przez cały czas dokonywana była modernizacja budynku szkolnego i terenu wokół niego. Od 1966 roku dzieci uczyły się w Jaźwinach również w klasie VIII. W 1974 roku nastąpiła reorganizacja szkolnictwa na terenie gminy i uczniowie z Jaźwin musieli dojeżdżać do szkoły zbiorczej w Czarnej. Na miejscu zaś został utworzony Punkt Filialny Zbiorczej Szkoły Gminnej w Czarnej z klasami I-IV oraz trzema nauczycielami. W marcu 1977 roku rozpoczęto kapitalny remont budynku szkolnego, a nauka znowu odbywała się
w Domu Ludowym.

Po 40 latach pracy nauczycielskiej odeszła na emeryturę pani Helena Kruczała (od 1970 roku kierownik szkoły w Jaźwinach), a jej obowiązki od 01.03.1991 roku przejęła pani Lucyna Madura. Pani dyrektor rozpoczęła pracę od kolejnego remontu budynku szkolnego. Ochotnie do pracy włączyła się społeczność lokalna pod wodzą sołtysa – pana Stanisława Ryzaka. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego na bieżąco usuwali wszelkie usterki na terenie szkoły. Jednak wszystkim się marzyła się szkoła z prawdziwego zdarzenia. Zabiegi o budowę szkoły zostały uwieńczone sukcesem w 1994 roku, kiedy to wójtem gminy wybrano pana Józefa Chudego. Opracowano dokumentację, uporządkowano teren i w październiku 1995 roku zaczęły się ziszczać kilkunastoletnie marzenia mieszkańców o nowej solidnej szkole – ruszyła budowa. Wszyscy z zapartym tchem obserwowali rosnące mury. 13.05.1997 roku uczniowie musieli wyprowadzić się ze szkoły do Domu Ludowego i Domu Strażaka na ostatni miesiąc nauki. To tu też odebrali świadectwa za rok szkolny 1996/97. Na miejscu starej szkoły ekipa remontowo-budowlana zaczęła dokonywać kolejnych prac w związku z przygotowaniem terenu pod budowę sali gimnastycznej.
W gorący sierpniowy dzień, dokładnie 04.08.1997 roku nowo powstałą szkołę odwiedził minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. Jerzy Wiatr. Od 01.09.1997 roku do Jaźwin wróciła ośmiolatka, a wraz
z nią „starą” kadrę zasili nowi nauczyciele.

Dwa pierwsze miesiące uczniowie oraz grono nauczycielskie spędziło bardzo intensywnie, przygotowując się do uroczystego otwarcia i poświęcenia szkoły. Przecięcia wstęgi 09.11.1997 roku dokonali: Kurator Oświaty p.Jan Hebda, ks. dziekan Stanisław Biernat, Przewodniczący Rady Gminy p.Marek Para, Wójt Gminy Józef Chudy, sołtys wsi Jaźwiny p.Stanisław Ryzak, dyrektor szkoły p.Lucyna Madura, przedstawiciel rodziców p.Anna Wałęga oraz uczennica Ewelina Sztorc. Aktu poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Władysław Bobowski.
Od tego dnia wszyscy czekali na realizację obietnicy o budowie sali gimnastycznej… i …doczekali się! 12 listopada 2005 roku symboliczną wstęgę przeciął, jako ostatni, uczeń klasy I Marcin Janus w obecności Wójta p.Józefa Chudego, posłanki p. Marii Zbyrowskiej, sołtysa i radnego p. Stanisława Ryzaka, p.dyrektor Lucyny Madury oraz całej społeczności uczniowskiej i lokalnej.

RP

  • 43
  • 1 608
  • 499 841

Stan powietrza w Jaźwinach

Skip to content